riga-panoramio

Законы Латвийской Республики об управлении и обслуживании недвижимости

Мы собрали полезную информацию о законах Латвии, регламентирующих управление и обслуживание домов. Для ознакомления кликните на интересующие ссылки ниже.

Likums «Dzīvokļa īpašuma likums«

Likums «Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums»

Likums «Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju«

Likums «Par dzīvojamo telpu īri»

Likums «Dzīvesvietas deklarēšanas likums»

Likums «Ēku energoefektivitātes likums»

Likums «Enerģētikas likums»

Likums «Atkritumu apsaimniekošanas likums»

Likums «Par pašvaldību palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā«

Likums «Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums»

MK noteikumi Nr.40 «Noteikumi par valsts metroloģiskajai kontrolei pakļauto mērīšanas līdzekļu sarakstu»

MK noteikumi Nr. 238 «Ugunsdrošības noteikumi»

MK noteikumi Nr. 174 «Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu»

MK noteikumi Nr.204 «Par siltumenerģijas piegādes nosacījumiem»

MK noteikumi Nr.876 «Siltumenerģijas piegādes un lietošanas noteikumi»

MK noteikumi Nr.905 «Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības»

MK noteikumi Nr.906 «Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi»

MK noteikumi Nr.907 «Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanas, tehniskās apkopes un kārtējā remonta noteikumi»

MK noteikumi Nr.908 «Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi»

MK noteikumi Nr.999 «Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu»

MK noteikumi Nr.408 «Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi»

MK Nr.1013 „Kārtība, kādā dzīvokļa īpašnieks daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā norēķinās par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvokļa īpašuma lietošanu”

Поделиться: